توزیع تذکره های برقی به کارمندان مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، تکمیل شد.

کمیسیون مستقل انتخابات نشستی را تحت رهبری خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد با مسوولان پروژه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد (UNESP) برگزار کرد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در مورد انتخابات آینده، اصلاحات و تنظیم هر چه بهتر امور، نشست کردند.

در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ظهر امروز مراسم اتحاف دعا و ختم قرآن عظیم شان برگزار گردید.

کمیسیون مستقل انتخابات برای کارکنانی دفتر مرکزی خویش که در این اواخر تقرر حاصل نموده اند، برنامۀ آموزشی را  برگزار نمود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط