هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، به مناسبت فرارسیدن فصل بهار و به منظور سرسبزی، تصفیۀ هوا و جلوگیری از آلودگی هوا، در محوطۀ این نهاد، چند اصله نهال غرس کردند.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با تعدادی از نمایندگان ولسی جرگه در دفترش دیدار نمود.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نشست مطبوعاتی را در مورد نهایی شدن طرح ابتدایی قانون انتخابات با حضور رسانه‌ها، در مقر این نهاد برگزار کرد.

هیأت رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات ضمن سپاس‌گزاری از اشتراک (۳۱.۵درصد) زنان در انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان ۱۳۹۸، هشتم مارچ یا روز همبستگی زنان را گرامی میدارد.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای گرنت کیپن (Grant Kippen) مشاور ارشد بخش حمایت انتخابات هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA)، به هدفِ حمایت از انتخابات پیشرو در دفترش دیدار نمود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط