انتخابات شورای عالی جوانان با همکاری تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات، به شمول پایتخت در ولایات نیز برگزار گردید.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست اداری خویش را تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رییس این نهاد برگزار کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات نشست، ماهوار جندر را در مقر این نهاد با اشتراک رحیمه ظریفی منشی و کمشنر کمیسیون، خانم انیسه کتبی امره جندر، رئیس ریاست پلان و پالسی ها و کارمندان اناث کمیسیون برگزار کرد.

همانطوری‌که می‌دانیم، نظام‌های انتخاباتی کشورها، بر مبنای زمینه‌ها و بسترهای سیاسی-اجتماعی آنها مانند؛ ترکیبات و ساختار قومی، گروه‌های سیاسی-اجتماعی، فرهنگی و همین‌طور سطح آگاهی مردم و غیره عوامل مؤثر دیگر گزینش می‌شود.

کمیسیون مستقل انتخابات برنامه‌ی آموزش مدیریت‌ را به آمرین و مدیران دفتر مرکزی این نهاد برگزار کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط