آقای علی شاه مصباح معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، در نشست آنلان انتخاباتی اعضای گروۀ هماهنگی نهادهای جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات (CECG) اشتراک نمود.

فعالیت‌های مرجع اطلاع رسانی و دسترسی به اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات و فعالیت های ذیربط این نهاد، از سوی هیأت کمیسیون محترم دسترسی به اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفت.

سه تن برای احراز کرسی‌های تخلیه شدۀ ولسی جرگۀ ولایت کابل، خوست و زابل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی شدند.

آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، روسای ادارات ذیربط کمیسیون و همکاران برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در دفتر مرکزی کمیسیون روی علل و عوامل معطل قرارگرفتن معاشات کارمندان انتخاباتی پارلمانی سال ۱۳۹۷ بحث و تبادل نظر نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط