امروز هژدهم دلو سال جاری در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات محترم (کورنیلوس زیمرمن) با هیأت رهبری کمیسیون ملاقات کرد که هدف این ملاقات را هماهنگی بیشتر با نیروهای امنیتی جهت تأمین امنیت انتخابات تشکیل میداد.

در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ ۲۳ دلو ۱۳۹۶ اعضای رهبری کمیسیون برای مسئولین و نمایندگان نهادهای ذیربط انتخاباتی و جامعه مدنی اعتبارنامه توزیع نمودند.

اعضای رهبری کمیسیون هدف از توزیع اعتبارنامه را شفافیت در امور انتخابات و زمینه سازی برای مشاهده و نظارت از مراحل مختلف انتخاباتی با نظرداشت ماده هشتادو سوم قانون انتخابات بیان نمودند.

در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات امروز بیست و چهارم دلو سال روان محترم (پیری مایودان) سفیر دفتر هیأت اتحادیه اروپا در افغانستان با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دیدار و گفتگو کرد.

در نشست امروز ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات، اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی، رئیس عمومی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، رهبران و مسئولین احزاب سیاسی، نهادهای ذیربط و ناظر انتخاباتی، اعضای جامعه مدنی، نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای خارجی مقیم کابل و رسانه ها اشتراک داشتند.

مجلس مذکور در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۶ با اشتراک اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی، مسئولین نهادهای ناظر انتخاباتی و جامعۀ مدنی، نمایندگان سازمان ملل متحد تدویر یافت که هدف آن را تشریک معلومات و هماهنگی بیشتر میان اشتراک کنندگان تشکیل میداد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط