در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات امروز بیستم جدی سال روان اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی و رئیس بخش سیاسی یوناما تغیرات و پیشرفت های اخیر را مورد غور و بررسی قرار دادند.

در مراسمی که به همین مناسبت امروز چهارم دلو سال جاری در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات دایر شد اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نماینده ریاست جمهوری، مسئولین و سناتوران مشرانو جرگه، اعضای جامعه مدنی و جامعه بین المللی شرکت داشتند.

در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات امروز یازدهم دلو سال جاری اعضای کمیسیون، انتخابات داخلی خویش را برگزار نمودند. اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات به اساس رأی آزاد، سری و مستقیم محترم داکتر گلاجان عبدالبدیع صیاد را به حیث رئیس، محترمه پوهنیار وسیمه بادغیسی به سمت معاون عملیاتی و محترم معاذالله دولتی را به پست معاون اداری و مالی انتخاب نمودند.

در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ شانزدهم دلو سال جاری هیأت رهبری کمیسیون های انتخاباتی تشکیل جلسه دادند. اشتراک کننده گان جلسه بعد از تعارفات با هیأت رهبری جدید، بالای پیشرفت پروسه ارزیابی شکایات و برنامه های ثبت نام رأی دهندگان و برنامه های بعدی انتخاباتی بحث و تبادل نظر نمودند.

امروز هفدهم دلو سال جاری در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات، هیأت رهبری کمیسیون و رئیس عمومی ثبت احوال نفوس بالای زمان توزیع تذکره، استخدام کارمندان، بودجه، خصوصیات ایمنی جهت جلوگیری از تقلبات؛ بحث و تبادل معلومات نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط