نشست هیئت رهبری تحت ریاست محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در مقر این نهاد برگزار شد.

محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با تعدادی از بزرگان، متنفذین قومی و جوانان ولایت تخار در مقر این نهاد دیدار و گفت‌وگو کرد.

محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای گرنت کیپن (Grant Kippen) مشاور ارشد هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA) دربخش حمایت از انتخابات، دردفتر کارشان دیدار کرد.

محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با تعدادی از نمایندگان و اعضای شورای قوم صافی در مقر این نهاد دیدار نمود.

هیأت اداری کمیسیون مستقل انتخابات نشستی را پیرامون برنامهٔ اصلاحات انتخاباتی، برگزار کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط