اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به هدف ایجاد هماهنگی بهتر میان کمیشنران، رئیس و معاونین دارالانشاء و ریاست های دهگانه دفتر مرکزی، روز دو شنبه مؤرخ ۲۰ حوت سال روان در دفتر مرکزی، جلسه‌ نمودند.

جلسه رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با برخی از مقام های برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد (یو. ان. دی. پی) بعد از ظهر روز دو شنبه مؤرخ 20 حوت سال روان در مقر این کمیسیون، برگزار شد.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با رئیس بخش انتخابات و توسعه جامعه مدنی انستیتوت دموکراتیک ملی برای امور بین‌المللی (NDI) روز دو شنبه مؤرخ 20 حوت سال روان در مقر کمیسیون، دیدار و گفتگو کرد. در آغاز خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در مورد برنامه ها و تدابیر کمیسیون جهت برگزاری انتخابات های پیش رو به آقای تیلبرت لااوک رئیس بخش انتخابات و توسعه جامعه مدنی انستیتوت دموکراتیک ملی و هیأت همراه اش، معلومات همه جانبه ارائه کرد.

هشتم مارچ مصادف است با روز بین المللی همبستگی زنان جهان. درین روز، جامعۀ جهانی، به گونۀ ویژه ی، توجه دست اندرکاران ستراتیژیهای جهانی را به نقش زنان در اجتماعات مختلف جهانی جلب می دارد. این نقش در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بحث است. چنین تصور می شود که قرن بیست و یکم نیز، مانند گذشته های دور و نزدیک، دوران دشواری برای زنان، در نقاط مختلف جهان، بوده و جهان امروز نیز، در برابر شهروندان خویش، با چالشهای مهمی مواجه میباشد.

جلسه اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به منظور انتخاب رئیس، معاون و منشی این کمیسیون، روز سه شنبه مؤرخ 14 حوت سال روان در مقر این کمیسیون، برگزار شد. تصویب طرزالعمل تعیین رییس، معاون و منشی کمیسیون، برگزاری انتخابات در میان اعضای کمیسیون برای تعیین کرسی های یاد شده از موارد مهم اجندای این جلسه بود که مورد بحث قرار گرفت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط