هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی دیداری با کارکنان این نهاد به روح شهدا و جان باختگان حوادث اخیر اتحاف دعا نموده، عید سعید فطر را به کارکنان تبریک گفتند.

در پیامی که ازجانب رهبری محترم کمیسیون انتخابات کشور دوست هندوستان به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مواصلت ورزیده در آن، انتخاب و مسئولیت مهم آقای اورنگ زیب به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تبریک گفته شده است.

این پلان امروز مورخ 4 ثور 1400 خورشیدی از سوی اعضای رهبری کمیسیون طی صدور فیصله نامه به تصویب رسید.

نشست اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست آقای اورنگ‌زیب رئیس این نهاد در مقر کمیسیون تدویر یافت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط