ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات لوگر و کندز به ترتیب دومین و سومین نشست های هماهنگی و آگاهی‌دهی‌ خویش را با جوانب ذیربط انتخابات، برگزار کردند.

ریاست جمهوری به کارمندان مجروح شدۀ ریاست امور انتخاباتی ولایت غزنی پول نقد کمک کرد.

به ادامۀ سلسله نشست های هماهنگی و آگاهی‌دهی با جوانب ذیربط انتخابات، ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات هلمند، کندز و جوزجان دومین نشست آگاهی‌دهی‌ خویش را برگزار کردند.

به ادامه نشست های هماهنگی و آگاهی‌دهی با جوانب ذیربط انتخابات، ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات کنرها، ننگرهار، ارزگان، غزنی، غور، کندهار و لغمان، نشست‌ خویش را برگزار کردند.

به ادامه نشست های هماهنگی و آگاهی‌دهی با جوانب ذیربط انتخابات، ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات خوست و نیمروز کمیسیون مستقل انتخابات، دومین نشست‌ خویش را برگزار کردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط