خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای علی البیاتی مسئول پروژۀ حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد (UNESP) و هیئت همراه اش در دفتر کاری اش دیدار کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات ورکشاپ آموزشی دو روزه را پیرامون رهبری و مدیریت برای کارکنان این نهاد برگزار کرد.

ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات بامیان نخستین، سرپل دومین، کندز و لغمان پنجمین نشست‌های هماهنگی و آگاهی‌دهی خویش را با جوانب ذیربط انتخابات برگزار کردند.

ریاست‌های امور انتخاباتی ولایات لغمان و جوزجان نشست‌های آگاهی‌دهی و هماهنگی خویش را با جوانب ذیربط انتخابات در هماهنگی با دیگر نهاد های دولتی و غیر دولتی برگزار کردند.

پول کمک شدۀ ریاست جمهوری، به یک تن کارمند مجروح شدۀ ریاست امور انتخابتی ولایت جوزجان با حضور داشت، هیئت مختلط اداراۀ مستوفیت، مقام ولایت و ریاست امیت ملی توسط والی این ولایت توزیع شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط