نشست های آگاهی دهی و هماهنگی از سوی ریاست های امور انتخابات ولایات؛ لوگر، هلمند، لغمان، سرپل و خوست برگزار شد.

برنامه آموزشی سه روزه "ارتباطات و هماهنگی" که برای آمران و مدیران دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود، امروز پنجشنبه پنجم ماه جدی سال روان با اهدای سرتیفیکیت پایان یافت.

ریاست آموزش های انتخاباتی به همکاری ریاست منابع بشری دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با تمویل مالی ادارۀ انکشافی ملل متحد در افغانستان (UNDP)، برنامه آموزشی سه روزه "ارتباطات وهماهنگی " را برای آمرین ومدیران عمومی ریاست های دفتر مرکزی، در داخل این نهاد آغاز کرد.

ریاست‌های امور انتخابات برخی از ولایات نشست‌های آگاهی‌دهی و هماهنگی شان را، با جوانب ذیدخل انتخابات برگزار نمودند.

نشست ماهوار جندر از سوی آمریت جندر کمیسیون مستقل انتخابات، با حضور داشت، خانم رحیمه ظریفی مُنشی و عضو این نهاد در تعمیر آموزش‌های انتخاباتی کمیسیون برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط