اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت نظر محترم سید عصمت الله مل معاون این نهاد، به ادامه مجالس قبلی نشستی را پیرامون تعدیل قانون انتخابات برگزار کردند.

ریاست های امور انتخابات ولایات پکتیا، خوست، کاپیسا و تخار نشست‌های آگاهی‌دهی و هماهنگی شان را با جوانب ذیربط انتخابات در این ولایات بررگزار کردند.

هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد انتخابات های پیشرو، اصلاح و تنظیم هر چه بهتر امور با معاون اول رئیس جمهور، آقای امرالله صالح، نشست کردند.

نشست های آگاهی دهی و هماهنگی با جوانب ذیربط انتخابات، از سوی ریاست های امور انتخابات ولایات پکتیا، جوز جان و پنجشیر برگزار شد.

نشست های آگاهی دهی و هماهنگی با جوانب ذیربط انتخابات از سوی ریاست های امور انتخابات ولایات؛ لغمان، پکتیا، پکتیکا، هرات، سرپل، سمنگان و نورستان برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط