اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشستی را تحت ریاست سید عصمت الله مل سرپرست و کمیشنر کمیسیون با روسای دفاتر مرکزی، معاونین دارالانشاء، مشاور کمیسیون و مشاور برنامه های انکشافی ملل متحد (UNDP ) برگزار کردند.

کمیسیون مستقل انتخابات برنامۀ آموزشی را تحت عنوان "مدیریت پروژه" برای تعدادی از آمرین و مدیران عمومی دفتر مرکزی این نهاد برگزار کرد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت نظر محترم سید عصمت الله مل معاون این نهاد، به ادامه مجالس قبلی نشستی را پیرامون تعدیل قانون انتخابات برگزار کردند.

ریاست های امور انتخابات ولایات پکتیا، خوست، کاپیسا و تخار نشست‌های آگاهی‌دهی و هماهنگی شان را با جوانب ذیربط انتخابات در این ولایات بررگزار کردند.

هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، در مورد انتخابات های پیشرو، اصلاح و تنظیم هر چه بهتر امور با معاون اول رئیس جمهور، آقای امرالله صالح، نشست کردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط