در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات امروز هفتم حمل سال روان مجلس ملی انتخابات برگزار شد که در آن رهبری کمیسیون های انتخاباتی، مسئولین و نمایندگان احزاب و ائتلاف های سیاسی، سازمان ملل متحد، سفرا، نهادهای ناظر انتخاباتی، اعضای جامعه مدنی اشتراک داشتند. اعضای رهبری کمیسیون در مورد آمادگی برای ثبت نام رأی دهندگان خبر دادند که قرار است در بیست و پنجم حمل آغاز گردد.

رهبری کمیسیون افزود گزارش های امنیتی نشان میدهد که نه صدو چهل و هشت مرکز خارج از کنترول میباشد و عملیات در آن ساحات جریان دارد و چهار هزارو یکصدو شصت و پنج مرکز وضعیت امنیتی نورمال دارد. مراکز دیگر به حمایت ضرورت دارد داشته و مخصوصاً برای محلات زنانه به طبقه اناث نیازمندی محسوس است.

اشتراک کنندگان از برگزاری این مجالس و اطلاع رسانی تشکری نموده نظریات و خواست های شان را در مورد قابل انتقال بودن آرای احزاب، برگزاری انتخابات، دست آوردهای کمیسیون در زمان اندک، کم یا زیاد بودن اوراق در مراکز، حقیقی بودن آرای بدست آمده، آرای مشابه و همانند، شمارش جدید نفوس (احصائیه فضای)، نظارت احزاب، سیستم مختلط انتخاباتی، توجه به کوچی ها و ساکنین مناطق نا امن، عدم تعویق انتخابات و سرعت توزیع تذکره ابراز داشتند.

هیأت رهبری کمیسیون به سوالات پاسخ ارائیه نموده و چنین نتیجه گیری نمودند که: در بخش نخست مجلس معلومات مفصل به اشتراک کنندگان ارائیه گردید و دیده شد که بعضی انتقادات ناشی از عدم معلومات بوده است. پروسه ثبت نام از برج جاری آغاز و سه ماه در سه مرحله تطبیق میگردد. شفافیت انتخابات مستلزم همکاری همه نهادهاست و انتقاد های غیر منصفانه پروسه اعتمادسازی را متأثر میسازد. همه ما باید در فساد زدایی همکاری نماییم. دلایل برگزاری انتخابات در ماه میزان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تغیر سیستم انتخاباتی مستلزم تغیر قانون است اما مشکلاتی خواهند داشت، همچنان در مورد چگونگی پلان و نحوه کار کمیسیون، آگاهی عامه، تطبیق اصلاحات بحث شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط