امروز هفتم حمل سال روان در تالار جلسات کمیسیون هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات گزارش پیشرفت های اخیر اداره محترم ثبت احوال نفوس پیرامون توزیع تذکره و مشکلات شان را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 آقای همایون محتاط رئیس ثبت احوال نفوس پیشرفت های اخیر این اداره را چنین بر شمرد: در سی و چهار ولایت پروسه استخدام کارمندان اضافی برای توزیع تذکره تکمیل شده و جابجای آن ها در سطح مرکز و ولسوالی ها ادامه دارد. آقای محتاط از آغاز کمپاین توزیع تذکره در بیست و دوم حوت نیز خبر داد که ادامه خواهند داشت.

نامبرده در مورد چاپ تذکره و انتقال آن به ساحه نیز معلومات مفصل ارایه نمود که پروسه تدارکات نیز سریع شده و در هر ولسوالی سه تیم سیار همچنان مؤظف شده است. موصوف در باره کاپی برداری و سکن اسناد کمیسیون نیز وعده همکاری همه جانبه را داده و گفت هیچ گزارشی نداریم که شخصی برای اخذ تذکره مراجعه نموده و به مشکل مواجه شده باشد.

هیأت رهبری کمیسیون از مسئولین ثبت احوال نفوس تشکری نموده و از نشر پیام های آگاهی دهی کمیسیون در رسانه ها خبر داده و افزود: در شهر ها اکثراً مردم تذکره دارند و تمرکز ما باید بالای ولسوالی ها و واحدهای دیگر باشد. اعضای مجلس بالای تغیرات ارقام نفوس، تدابیر خاص به کوچی ها و بیجا شدگان و ساحات نا امن نیز بحث و تبادل نظر نمودند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط