در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات پنجم حمل سال جاری هیأت رهبری کمیسیون های انتخاباتی در مورد مراحل تقویم انتخاباتی و تصویب نتایج مبنی بر شکایات در مورد ارزیابی مراکز رأی دهی، بحث و تبادل نظر نمودند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به اعضای رهبری کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی ضمن خوش آمدید افزود: این طرح تقویم با نظرداشت محدودیت زمانی ترتیب گردیده است و ایجاب کار شبا روزی را مینماید تا تمامی مراحل به خوبی عملی گردد.

رهبری کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی ضمن تشکری و قدردانی از دقت و زحماتی که برای ترتیب مراحل تقویم صورت گرفته علاوه کرد: گرچه زمان اندکی در پیش رو داریم اما امکان پیشبرد آن موجود است.

قرار است بزودی تغیرات وارده در مراکز انتخاباتی، با نظرداشت وضعیت امنیتی و نتایج شکایات وارده تطبیق گردیده و ثبت نام کاندیدان در این مراکز آغاز گردد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط