امروز هفدهم دلو سال جاری در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات، هیأت رهبری کمیسیون و رئیس عمومی ثبت احوال نفوس بالای زمان توزیع تذکره، استخدام کارمندان، بودجه، خصوصیات ایمنی جهت جلوگیری از تقلبات؛ بحث و تبادل معلومات نمودند.

اعضای رهبری کمیسیون از هماهنگی و پیشرفت های اخیر قدردانی نموده و از ایجاد میکانیزم های نظارتی جهت چک و تائید تذکره اطمینان دادند و همچنان از همکاری حکومت در این مورد تشکری کردند.

همایون محتاط رئیس عمومی ثبت احوال نفوس از تثبیت پنج مرکز توزیع تذکره در ولایت کابل و ارتقای ظرفیت دفاتر ولسوالی های چهارده گانه ولایت کابل خبر داده افزود: در ولایات دیگر، آمریت های ثبت احوال نفوس موجود است که تعداد مراجعین بیشتر شده است و ما کارمندان و تجهیزات بشتری به آن ها مهیا میکنیم. روسا و کارمندان کلیدی برای تسریع این پروسه استخدام شده است. در ولسوالی ها فعلاً بشکل نورمال توزیع تذکره جریان دارد و تا دو ماه آینده این جریان تشدید میآبد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط