در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ شانزدهم دلو سال جاری هیأت رهبری کمیسیون های انتخاباتی تشکیل جلسه دادند. اشتراک کننده گان جلسه بعد از تعارفات با هیأت رهبری جدید، بالای پیشرفت پروسه ارزیابی شکایات و برنامه های ثبت نام رأی دهندگان و برنامه های بعدی انتخاباتی بحث و تبادل نظر نمودند.

قرار است بعد از رسیدگی به شکایات، پروسه ارزیابی مراکز به پایان رسیده و لست نهایی مراکز رأی دهی مشخص و اعلان گردد و به تعقیب آن کار عملی ثبت نام رأی دهندگان بر منبای تذکره ورقی آغاز شود.

قابل ذکر است کمیسیون مستقل انتخابات طی اعلامیه مورخ ۸قوس ۱۳۹۶ در مورد ارزیابی مراکز چنین نگاشته بود: "مجموعاً تعداد ۷۳۵۵ مراکز رأی دهی در ۳۴ ولایت کشور مورد ارزیابی و تعیین مجدد قرار گرفت. اعلامیه می افزاید: "بعد از بررسی شکایات ویا تغیر وضعیت امنیتی احتمال تغیر در مراکز ساحات مربوطه موجود می باشد چون بعضی مراکز در ساحات نا امن موقعیت دارد و همچنان شکایات وارده توسط کمیسیون های انتخاباتی بررسی شده و به اساس آن تصامیم نهایی اتخاد می گردد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط