در تالار جلسات کمیسیون مستقل انتخابات امروز یازدهم دلو سال جاری اعضای کمیسیون، انتخابات داخلی خویش را برگزار نمودند. اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات به اساس رأی آزاد، سری و مستقیم محترم داکتر گلاجان عبدالبدیع صیاد را به حیث رئیس، محترمه پوهنیار وسیمه بادغیسی به سمت معاون عملیاتی و محترم معاذالله دولتی را به پست معاون اداری و مالی انتخاب نمودند.

اعضای رهبری کمیسیون بر حفظ استقلالیت، هماهنگی، مشوره، تطبیق اصلاحات، محو فساد، شفافیت و برگزاری انتخابات تعهد نموده و افزودند که با نظرداشت قرآن کریم و قانون عمل و انتظارات مردم را برآورده خواهند نمود.

قابل ذکر است بر بنیاد ماده یازدهم قانون انتخابات، کمیسیون دارای هفت عضو میباشد. اعضای کمیسیون به اساس انتخابات داخلی رئیس، معاون عملیاتی، معاون اداری و مالی و منشی(سخنگو) را بالترتیب برای دو سال و شش ماه، و یکسال انتخاب می نمایند. همچنان در بخشی از ماده شانزدهم قانون مذکور که بیان کننده حالات عزل عضو کمیسون است، چنین آمده است: "هرگاه رئیس، معاون یا منشی کمیسیون به سبب استعفا، عزل یا وفات عضویت خویش را از دست دهد، انتخابات مجدد بین اعضای کمیسیون مطابق فقره (2) مادۀ یازدهم این قانون صورت می گیرد.

 
 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط