مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون مستقل انتخابات، توسط معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشای این نهاد، به رئیس و اعضای کمیسیون، پشکش گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیسیون ضمن استقبال از تهیه مسوده پلان در موارد چون ارکان، اهداف استراتژیک و فعالیت های عمده کمیسیون برای پنج سال آینده، دیدگاه ها و نظریات خویش را ارائه نمودند.

قراراست بزودی مسوده پلان استراتژیک کمیسیون با تمام جوانب ذیدخل انتخابات جهت بررسی، دقت بیشتر و اخذ نظریات آنان شریک گردد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط