پروسۀ شارت لیست 49 بست سوم و چهارم خدمات مُلکی کمیسیون مستقل انتخابات، با حضورداشت کمیتۀ استخدام که مشتمل بر نمایندگان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات مُلکی، منابع بشری، جندر و ریاست‌های مربوطۀ کمیسیون مستقل انتخابات است، همه روزه (شنبه – پنج‌شنبه) در مقر این نهاد جریان دارد.

به اساس طرزالعمل تعیینات "متقاضی یا متقاضیانی که تمام شرایط مندرج لایحۀ وظیفه را تکمیل نموده و اسناد تحصیلی و سوابق کاری شان در نتیجۀ بررسی و ارزیابی اسناد مورد تایید قرار گیرد، واجد شرایط برای مرحلۀ امتحان دانسته می‌شود."

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط