پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی، طی یک پریزنتیشن به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، در مقر این نهاد تشریح شد.

مسئولین بخش جندر کمیسیون، هدف اصلی این پالیسی را زمینه سازی برای ایجاد سهولت‌های ممکن، محیط کاری مصئون و تشویق زنان برای سهمگیری بیشتر در ادارات خدمات مُلکی میداند.

شایان ذکر است، این پالیسی بر مبنای مشاهدات و تجربه‌های روزمرۀ زنان در محیط کار و تحلیل نقادانه از وضعیت زنان کارکن در کشور، توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات مُلکی تهیه گردیده و سایر ادارات خدمات مُلکی نیز در تطبیق آن مسئولیت دارد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط