سه تن برای احراز کرسی‌های تخلیه شدۀ ولسی جرگۀ ولایت کابل، خوست و زابل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی شدند.

در این مراسم، هیأت رهبری کمیسیون مطابق ماده هشتاد و هشتم قانون انتخابات وثایق انتخاباتی صادر شده توسط این نهاد را، به وکلای جدید تفویض نمودند.

آقای نورآغا شهیدزوی جانشین آقای حمیدالله توخی از ولایت زابل، آقای عجب نور منگل جانشین الحاج غفار خان از ولایت خوست و آقای اجمل گلاب جانشین مرحوم سید محمد محمدی از ولایت کابل، بر اساس فقرۀ (۳) مادۀ (۵۰) قانون انتخابات، به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی گردیدند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط