آقای اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، روسای ادارات ذیربط کمیسیون و همکاران برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در دفتر مرکزی کمیسیون روی علل و عوامل معطل قرارگرفتن معاشات کارمندان انتخاباتی پارلمانی سال ۱۳۹۷ بحث و تبادل نظر نمودند.

از سوی هم در این نشست گزارش همکاران UNDP مورد بررسی قرار گرفته و برمبنای آن حسب هدایت ریس کمیسیون مستقل انتخابات، مرکزعملیاتی ویژه برای تدقیق‌ این مشکل ایجاد و قراربراین شد درتفاهم و مشورت با همکاران بین الملی این مشکل طی یک هفته حل و روسای مالی و عملیات ساحوی گزارشات پیشرفت کار شان را بشکل دوامدار به مقام کمیسیون ارایه نمایند.

متعاقباً محترم علی شاه مصباح معاون ارتباطات ستراتیژیک عمومی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره به گفته های رئیس کمیسیون چنین اظهارنمودند، لیست کارکنان مربوطه باید به همکاری روسای ولایتی، عملیات ساحوی، منابع بشری و همکاران UNDP به ریاست مالی کمیسیون تسلیم داده شود تا بالای آن با جدیت کامل کار صورت گیرد؛ چون این یک موضوع مهم برای کمیسیون انتخابات محسوب میشود.

این در حال است که معاشات تعدادی از کارمندان انتخابات پارلمانی از طریق ام پیسه، بانک و یا تذکره پرداخت شده است و تعداد دیگر نظر به مشکلات در اسناد ارایه شده شان به دفتر UNDP بازمانده و معاشات شان پرداخته نشده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط