محترم اورنگزیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با آقای رودولف البلاینک (Rudolf Elbling) رئیس پروژه حمایت انتخابات ملل متحد و آقای پیتر من ( Perter man) مسوول عملیاتی و مالی این پروژه در دفتر کارش ملاقات نمود.

نخست رئیس کمیسیون روی تهیه و تطبیق پلان عمل برای عملی سازی پالیسی اصلاحات انتخاباتی، استراتیژی کمیسیون و ظرفیت سازی صحبت نموده، همکاری های شفاف پروژه UNESP را برای موفقیت روند انتخابات مهم دانست.

همکاران UNDPضمن تشکری از تشریک معلومات و نظریات رهبری کمیسیون باایشان، ازجانب خود پیرامون برنامه های کاری‌آن اداره توضیحات ارایه نموده وازتدوام همکاری های بیشتر و بهتر تخنیکی و مسلکی خویش باکمیسیون مستقل انتخابات اطمینان دادند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط