در پیامی که ازجانب رهبری محترم کمیسیون انتخابات کشور دوست هندوستان به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مواصلت ورزیده در آن، انتخاب و مسئولیت مهم آقای اورنگ زیب به حیث رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تبریک گفته شده است.

هم چنان در این پیام از روابط دوستانه هردو کشور یاد آوری شده و کمیسیون های انتخاباتی شان همکاران مهم در تشریک تجارب خوانده شده است.

از سوی هم در پیام، ضمن آرزوی موفقیت ابراز امیدواری شده است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تحت ریاست رهبری جدید این نهاد بتواند موفقیت و دست آورد‌های بیشتر بدست آورد. علاوتاً اطمینان داده شده که همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با شریک ساختن مشوره، تجارب و هماهنگی ازجانب کمیسیون انتخابات آنکشور ادامه خواهند داشت همچنان بر تعهدات بین المللی مبنی بر حمایت ودوام همکاری باکمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز تأکید شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضمن تقدیم تمنیات نیک از رهبری کمیسیون انتخابات کشور دوست هندوستان ابراز قدردانی نموده و علاقه مندی وافر خویش را برای تحکیم هرچه بیشتر ارتباطات کاری، کار مشترک و ایفای تعهدات بین‌المللی ابراز می‌نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط