این پلان امروز مورخ 4 ثور 1400 خورشیدی از سوی اعضای رهبری کمیسیون طی صدور فیصله نامه به تصویب رسید.

بر بنیاد این فیصله نامه کمیته موظف شده به رهبری معاون ارتباطات استراتژیک دارالانشای کمیسیون, موظف است که مسوده پلان استراتژیک را تهیه و به رهبری کمیسیون ارائه نماید. همچنان ریاست ها و آمریت ها موظف شده اند که با این کمیته همکاری نموده و هنگام ضرورت در جلسات آن اشتراک نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط