این برنامه امروز مورخ 23 حمل 1400 از سوی ریاست‌های منابع بشری و آموزش های انتخاباتی کمیسیون با همکاری د افغانستان برشنا شرکت، برای کارمندان این نهاد، برگزار گردید.

این درحالی است که د افغانستان برشنا شرکت به منظور مدیریت انرژی برق، ترویج فرهنگ مثمریت انرژی در کشور، استفاده موثر و عقلانی از تجهیزات مثمر انرژی، آگاهی‌دهی در مورد صرفه جویی و تحفظ انرژی، ترویج و استفاده از چراغ‌های کم‌مصرف LED به جای چراغ های معمولی، کاهش ضایعات انرژی برق، جلوگیری از پرچاوی های مکرر برق، کاهش بل برق، بلند بردن سطح اقتصادی و استفاده از انرژی صرفه جویی شده جهت وصل مشترکین جدید به شبکۀ برق مصمم براین است که برنامۀ آگاهی‌دهی برای تحفظ و صرفه جویی انرژی را در ادارات دولتی آغاز نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط