محترم اورنگ زیب رئیس و محترم مولانا عبدالله معاون کمیسیون مستقل انتخابات از جریان کار بالای اصلاح فهرست رأی دهنده گان در مرکز ملی جمع بندی نتایج این نهاد دیدن نموده و هدایات لازم را غرض تسریع و تدقیق این پروسه به کارکنان مؤظف ارایه نمودند.

کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به رهنمود مربوطه خویش، روند تصحیح معلومات رأی‌دهندگان را به تاریخ سوم /حمل سال جاری آغاز نموده و کار در این عرصه عملاً جریان دارد.

تیم موظف مطابق به کتاب های ثبت نام رأی دهندگان و گزارشات ساحوی، دیتابیس فهرست رأی دهندگان در مرکز ملی جمع‌بندی نتایج دفتر مرکزی این نهاد را تصحیح می‌نمایند.

قرار است هشت تیم توظیف شده و بخش تخنیکی کمیسیون، چالش های موجود در فهرست را شناسایی نموده وراه حل های تخنیکی را به هدف تحقق این امر پیشنهاد نمایند.

گرچه روند اصلاح فهرست‌ مذکور به کارمندان و بودجه بیشتر نیازمند است اما کمیسیون ترجیحاً با استفاده از کارکنان موجود سعی دارد تا مراحلی از این روند را که به بودجه و کارکنان تخصصی نیاز مبرم احساس نشود را با تیمی‌از کارکنان فعلی خویش تکمیل نماید.

این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات سعی دارد مطابق به طرح پلان انتخابات های پیشرو، بودجه مورد نیاز را دریافت و برنامه های بررسی مجدد حوزه های انتخاباتی، بررسی مراکز و محلات رأی دهی، آموزش و آگاهی عامه، پلان ستراتیژیک و ارتقاء ظرفیت جندر، تهیه اسناد حقوقی زیر مجموعه قانون انتخابات، را نیز آغاز و تطبیق نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط