محترم" اورنگ‌زیب" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با اعضای رهبری کمیسیون عالی مردمی زون جنوب شرق، در دفتر مرکزی کمیسیون دیدار و صحبت نمودند. نشست باتلاوت ایت متبرکه کلام الله شریف رسمآآغازشد.

در نخست اعضای رهبری کمیسیون عالی مردمی زون جنوب شرق ضمن تبریکی آقای "اورنگ‌زیب" به حیث رئیس این نهاد، هر کدام به نوبۀ خویش در مورد چالش‌ها و راه حل‌های گزاراز معضلات انتخاباتی زون جنوب شرق صحبت نموده، پیشنهادات شان را پیرامون انتخابات‌های پیشرو به خصوص انتخابات ولسی جرگۀ ولایت غزنی ارائه داشتند و بر حوزه‌بندی و برگزاری انتخابات ولسی جرگۀ ولایت غزنی در زمان معین آن تاکید ورزیدند.همچنان شرکت کننده گان دراین نشست از برنامه‌ها و پلان‌های کمیسیون استقبال نموده و حمایت شان را ازآن اعلام کردند.

متعاقبآ "محترم اورنگ‌زیب" ضمن تشکری از تشریف‌آوری و حمایت آنان از برنامه های مطروحه 'کمیسیون، در مورد فعالیت ها و گام‌های عملی که برای برگزاری انتخابات‌های پیشرو به خصوص انتخابات‌ ولسی جرگۀ ولایت غزنی برداشته شده است صحبت نموده چنین اظهارداشتند:

تمام آمادگی‌های تخنیکی برای برگزاری انتخابات‌های موردنظر از سوی کمیسیون اتخاذ گردیده است وخوشبختانه انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی دراولویت کاری کمیسیون میباشد.

آقای "اورنگ‌زیب" بر برگزاری انتخابات ولسی جرگۀ ولایت غزنی تاکید داشته و برگزاری این انتخابات را تامین عدالت انتخاباتی خواند. همچنان ایشان از شفافیت و عدالت در انتخابات‌های پیشرو، برای آنان اطمینان دادند. هیآت مهمان یک ثوب دستارفضیلت رابعنوان تحفه ازجانب شورای مربوطه شان بسر محترم ریس کمیسیون مستقل انتخابات گذاشتند.

مجلس بادعایه توسط یکتن ازشرکت کننده ها به ارزوی تامین صلح وختم خونریزی درکشور پایان یافت

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط