محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با تعدادی از بزرگان، متنفذین قومی و جوانان ولایت تخار در مقر این نهاد دیدار و گفت‌وگو کرد.

محترم اورنگ زیب ضمن تشکر از تشریف‌آوری مهمانان، در مورد تصامیم، اجراأت وپلان‌های کاری اتخاذ شدۀ از سوی رهبری کمیسیون، به آنان معلومات داد. همچنان رئیس کمیسیون از آنها خواست که کمیسیون را حمایت و همکاری نموده، طرح‌ها و نظریات مفید شان را ارائه نمایند.

از سوی هم، مهمانان ضمن تبریکی به ایشان مبنی بر انتخاب شان به حیث رئیس کمیسیون، گزینش وی را نهایت به جا خوانده‌ و آنرا در امر اصلاح امور انتخابات کشور اقدام نیک تلقی نمودند. در اخیر وعدۀ حمایت از برنامه ها و انتخابات های پیشرو را سپردند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط