محترم اورنگ‌زیب رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای گرنت کیپن (Grant Kippen) مشاور ارشد هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (UNAMA) دربخش حمایت از انتخابات، دردفتر کارشان دیدار کرد.

در این دیدار هردو طرف، روی اصلاحات انتخاباتی، پلان اصلاحات انتخاباتی‌، برگزاری انتخابات‌های شوراهای ولایتی، ولسی جرگه'ولایت غزنی و همچنان جلب وجذب همکاری‌های بین المللی و سازمان ملل متحد بحث وتبادل نظر نمودند.

آقای کیپن، ضمن حمایت از پلان‌ها و برنامه‌های کمیسیون، بر تداوم همکاری‌های این سازمان تأکید ورزیده و وعدهٔ همکاری دوامدار ازهمه برنامه های کمیسیون را سپرد.

در اخیر، محترم اورنگ‌زیب از حمایت و همکاری سازمان ملل در راستای تطبیق پلان‌های آیندهٔ کمیسیون ابراز قدردانی نمود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط