برنامۀ آموزشی رهنمود اصلاح فهرست رای‌دهندگان برای آنعده از کارمندانی که جهت اصلاح این فهرست، از سوی ریاست های مربوطه شان معرفی شده اند؛ در مقر این نهاد افتتاح شد.

آقای اورنگ‌زیب رئیس این نهاد ضمن صحبت های رهنمودی به کارمندان، اصلاح این فهرست را بزرگترین دست‌آورد برای کمیسیون در راستای تضمین شفافیت در انتخابات دانسته، افزود که تمام اشتبا‌‌هاتی که در فهرست رای‌دهندگان انتخابات گذشته موجود است؛ طبق این رهنمود باید اصلاح گردد.

آقای مسافر قوقندی مُنشی کمیسیون نیز در زمینه صحبت نموده و هنگام اصلاح سازی فهرست، با وجود سرعت به دقت بیشتر تاکید ورزید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط