هیأت رهبری و کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات ضمن سپاس‌گزاری از اشتراک (۳۱.۵درصد) زنان در انتخابات ریاست جمهوری ۶میزان ۱۳۹۸، هشتم مارچ یا روز همبستگی زنان را گرامی میدارد.

کمیسیون مستقل انتخابات همواره سهم زنان را در هنگام استخدام، آگاهی دهی و کاندیداتوری در کرسی های انتخابی در نظر گرفته و در همه اجراأت خویش برنامه های مشخص حمایتی برای زنان کشور داشته است.

حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به شهروندان خصوصاً بانوان زمینه آن را مساعد ساخته است تا عملا در تصمیم گیری های کلان کشور نقش داشته باشند. قانون انتخابات سهولت های را برای گزینش خانم ها در سطح رهبری کمیسیون و پُست های انتخابی مانند ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی و شورا های قریه در نظر گرفته است. در ولسی جرگه حدود ۶۸ کرسی، در شورای ولایتی، ولسوالی و قریه ها ۲۵ در صد کرسی ها اختصاص یافته است. همچنان مطابق مادۀ ۶۱ و ۶۴ قانون انتخابات، در صورتیکه کاندید زن به شورای ولسوالی و قریه وجود نداشته باشد، کرسی های اختصاص یافته خالی باقی مانده و کمیسیون مکلف است به اسرع وقت ممکن برای پر کردن کرسی یا کرسی های خالی انتخابات مجدد را در همان حوزه برگزار نماید.

کمیسیون مستقل انتخابات از این روز گرامیداشت بعمل میاورد و از تمام نهاد های ملی و بین المللی ذیدخل در پروسه انتخابات میخواهد در این راستا کمک نمایند تا سهم زنان در پروسه های ملی بیشتر شده و ما توانسته باشیم تا خدمات بهتر و بیشتری را به زنان افغان انجام داده باشیم.

هشتم مارچ در حقیقت، صدای دسته زنان کارگر پارچه باف امریکایی بود که در سال ۱۸۵۷ برای دفاع از حقوق سياسی و اجتماعی شان به خيابانها ريختند و خواهان افزايش دستمزد، کاهش ساعات کار و بهبود شرايط کار شدند. خوشبختانه در قرن بیست و یکم شاهد تحرکات و عملکرد های قدرتمند و جهانی زنان استیم که برای رسیدن به حقوق شان مبارزه می‌نمایند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط