اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، جهت تعیین رئیس، معاون و مُنشی، انتخابات هیأت اداری این نهاد را با حضور داشت رئیس، معاونین، رؤسای حقوق و آموزش‌های انتخاباتی دارالانشای کمیسیون برگزار کردند.

که براساس آن و مطابق به فیصله‌نامۀ شماره ۰۴ -۱۳۹۹ مورخ ۱۳حوت ۱۳۹۹ آقای اورنگ‌زیب به حیث رئیس، آقای مولانا محمد عبدالله به حیث معاون و آقای مسافر قوقندی به حیث منشی این نهاد، از طریق انتخابات آزاد، سری و مستقیم با اکثریت آرا، انتخاب شدند.

بر بنیاد ماده چهاردهم قانون انتخابات حدود وظایف و صلاحیت‌های معاون و مُنشی در لایحه وظایف داخلی تعیین و رییس برای مدت دو سال، معاون و منشی برای یک سال در این پست ها ایفای وظیفه خواهند نمود.

قبل از این خانم حواعلم نورستانی به حیث رئیس، سید عصمت الله مل به حیث معاون و رحیمه ظریفی به حیث مُنشی این نهاد، ایفای وظیفه نموده اند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط