کمیسیون مستقل انتخابات برنامۀ آموزشی سه روزۀ را تحت عنوان "گزارش نویسی" با همکاری ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، برای کارمندان دفتر مرکزی در مقر این نهاد برگزار کرد.

آقای محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشاء کمیسیون، ضمن افتتاح این برنامه، در مورد اهمیت و کارائی گزارش نویسی در ادارات صحبت نموده و از اشتراک کنندگان خواست که از این برنامه استفاده اعظمی کرده به شکل تئوری و عملی آنرا بیاموزند.
آقای فروتن افزود، هدف از برگزاری برنامه آموزشی، ارتقای ظرفیت و اطلاع دهی به کارکنان پیرامون آخرین تغیراتی است که در شیوه گزارش نویسی و راپوردهی نوین به میان آمده است.

در این برنامه، طبق آجندا پیرامون اساسات، اجزاء، انواع، مراحل، ساختار و روش های گزارش نویسی آموزش داده میشود.

در افتتاح این برنامه، علاوه بر معاون عملیاتی دارالانشا، رحمت الله صالحی رئیس آموزش های انتخاباتی و نماینده UNDP حضور داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط