مجلس عملیاتی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تحت ریاست داکتر حبیب الرحمن "ننگ" رئیس عمومی دارالانشای این نهاد برگزار شد.

در این نشست روسای دفتر مرکزی کمیسیون، آمریت های مستقل و همکاران UNESP حضور داشته، بخش های ذیربط گزارشات شان را پیرامون آمادگی‌ها برای انتخابات‌های پیشرو در بخش های ترتیب پلان ها، اسناد حقوقی، مالی، تهیه و خدمات، تدارکات، جندر، آموزش، استخدام و هماهنگی با نهادهای مدنی به مجلس پیشکش نمودند.

آقای ننگ ضمن استماع گزارشات و نظریات اشتراک کنندگان به کمیته های ارزیابی ظرفیت های عملیاتی و کمیته نیازسنجی با اشتراک معاونین محترم ریاست عمومی دارالانشاء وظیفه سپرد تا: بالترتیب کمیتۀ اولی متشکل از بخش های حقوقی، خدمات، عملیات ساحوی و پلان، ظرفیت ها و فرصت های فعلی را با نظرداشت زمان ارزیابی مجدد نموده، و کمیتۀ دومی متشکل از بخش های مالی، آموزش وبخش های ذیربط پیشکشی را پیرامون نیازمندی‌ها و مشکلات تهیه نمایند؛ تا روند تطبیق پلان‌های انتخاباتی از لحاظ زمانی دچار مشکل نشود.
قابل ذکر است کمیسیون مستقل انتخابات طرح پلان انتخابات های پیشرو را ترتیب و برای جلب حمایت مالی و تخنیکی، جلسات متعددی را با نهادهای ذیربط دولتی و تمویل کنندگان برگزار نموده است.

 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط