کمیسیون مستقل انتخابات برنامۀ آموزشی دو روزۀ را تحت عنوان "مفاهیم اساسی جندر" با همکاری ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، برای کارمندان دفتر مرکزی در مقر این نهاد برگزار کرد.

در این برنامه، طبق آجندا پیرامون نورم‌ها، حساسیت، معنی، منسجم ساختن و مساوات جندر همچنان اصطلاح ذکوریت و اناثیت، رابطه میان حقوق بشر، جندر و منع خشونت علیه زنان، حقوق زنان در قوانین افغانستان، شریعت اسلامی و اسناد بین‌المللی آموزش داده می‌شود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط