خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، با آقای علی البیاتی مسئول پروژۀ حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد (UNESP)، در دفتر کاری‌اش دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، هر دو طرف روی؛ برگزاری هر چه بهتر انتخابات‌های پیشرو در سال 1400خورشیدی ، استخدام مشاورین بین‌المللی، نگهداری کارمندان باتجربه و آموزش‌دیده در کمیسیون و آموزش کارمندان دایمی این نهاد، بحث و گفت‌وگو نمودند.

خانم نورستانی، از همکاری‌های همه جانبۀ سازمان ملل متحد استقبال نموده، گفت، که کمیسیون آمادۀ برگزاری انتخابات های پیشرو در سال آینده بوده و حضور مشاورین بین‌المللی در این انتخابات‌ها مهم پنداشته می‌شود. همچنان آموزش کارمندان و حفظ کادر های در این اداره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و می‌توان در انتخابات های پیشرو از آنها به گونۀ اعظمی استفاده نماییم.

آقای البیاتی، ضمن حمایت از این پروسه، بر همکاری‌های همه جانبۀ این سازمان تاکید ورزیده. گفت، که مشوره‌های تخنیکی آنها ادامه داشته و پروسۀ استخدام مشاورین نیز آغاز شده است. آقای البیاتی علاوه نمود، که کارمندان باتجربه و آموزش‌یافته‌ای که بالای آنها سرمایه‌گذاری شده است، از سوی کمیسیون باید حفظ شوند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط