کمیسیون مستقل انتخابات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ به جمع‌آوری درس‌های آموخته شده از این انتخابات پرداخته و پس از آن با درنظرداشت مکلفیت قانونی که در قانون طی مراحل اسناد تقنینی تصریح گردیده است.

کمیته ای را تحت رهبری رئیس حقوق دارالانشای کمیسیون ایجاد نمود تا با توجه به تجارب انتخابات ولسی جرگه ۱۳۹۷ و انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ درس‌های آموخته شده از این انتخابات‌ها و نظریات برخی از جوانب ذیدخل انتخابات طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات ( بر مبنای فرمان تقنینی سال ۱۳۹۵ و فرمان تقنینی سال ۱۳۹۷) را تهیه نماید. این کمیته با کار شبانه روزی و مسلکی خویش طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات را تهیه نموده است.

کمیسیون مستقل انتخابات، نشست ملی انتخابات را به منظور کسب نظریات احزاب سیاسی و جامعه مدنی تدویر کرد. اینک مطابق حکم ماده (۲۱) قانون طی مراحل اسناد تقنینی از طریق ویب سایت کمیسیون به نشر می رسد. از تمام نهادهای ذیربط و شهروندان که در این خصوص نظر اصلاحی داشته باشند توقع می رود نظریات خویش را از طریق ایمیل آدرس This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. با کمیسیون مستقل انتخابات شریک نمایند.

دانلود طرح ابتدایی تعدیل قانون انتخابات

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط