کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی با وزارت امور زنان، برنامۀ آگاهی‌دهی در مورد قانون منع خشونت آزار و اذیت زنان و اطفال را به کار مندان این نهاد برگزار کرد.

هدف از برگزاری این برنامه آشنایی و آگاهی‌ کارمندان این نهاد از قانون منع خشونت آزار و اذیت زنان و اطفال می‌باشد، که توسط نماینده وزارت امور زنان طی سیمینار به مدت دو روز به پیش‌برده می‌شود.

در نخست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، در مورد خشونت علیه زنان و اطفال به سطح کشور و منطقه صحبت نموده گفت، که خشونت در برابر زنان در تمام جوامع به گونۀ متفاوت وجود داشته؛ اما در افغانستان سطح این خشونت‌ها به اوج رسیده است، که ناشی از بی‌سوادی، فقر، بی‌کاری و عدم آگاهی از قانون می‌باشد. همچنان خانم نورستانی علاوه کرد که این خشونت‌‌‌ها را می‌توانیم توسط حاکمیت قانون محو نمایم.

داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون، نیز در مورد خشونت در برابر زنان از دیدگاه اسلام صحبت‌های همه جانبه نموده، گفت که این قانون می‌تواند به نحوی از سطح این خشونت ها بکاهد، و این کار به آگاهی از این قانون نیاز مبرم دارد.
این برنامه که در مرکز رسانه‌ها این نهاد تدویر یافته بود، رئیس، منشی، معاون عملیاتی دارالانشاء و کارمندان کمیسیون حضور داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط