مراسم خداحافظی با آقای عزیز امین مشاور قبلی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات با حضورداشت حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشا، محمد عثمان فروتن و علی شاه مصباح معاونین، روسا و برخی از مسئولین بخش های کمیسیون در مقر این نهاد برگزار شد.

اشتراک کنندگان تحصیلات عالی آقای امین را به سطح کشور کم نظیر خوانده و از کارکردهایش در بخش های ترتیب برنامه های عملیاتی و نظارتی به قدردانی یاد کردند.

آقای امین نیز از مسئولین و همکاران کمیسیون سپاسگزاری نموده و این برنامه با اهدای تقدیرنامه از سوی رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون به آقای امین اختتام یافت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط