کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برنامۀ آموزشی طرزالعمل جدید ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی را برای کارکنان عالی رتبه و پایین رتبه این نهاد، به مدت سه روز در مقر کمیسیون مستقل انتخابات برگزاری کرد.

آقای احمد فواد معروفی کارشناس نظارت از ارزیابی اجراآت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، که این برنامه را آموزش میداد؛ گفت، که طرزالعمل جدید با اندکی تفاوت با طرزالعمل قبلی ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی از سوی کابینه ج. ا. ا. نافذ و از سال 1400 مالی به بعد، در تمام ادارات خدمات ملکی مرعی‌الاجرا می‌باشد.

در این برنامه، پیرامون ساختن پلان کاری، نحوه تهیه گزارش، و چگونگی تکمیل نمودن فورم ارزیابی اجراآت و فورم نظارت بر اساس فارمت و طرزالعمل جدید برای کارمندان دفتر مرکزی و همچنان رؤسای امور انتخابات ولایات کمیسیون، آموزش داده شد.

در فورم‌‌های جدید ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی به منظور تعادل میان حساب‌دهی و مصؤنیت شغلی در نظر گرفته شده است. همچنان براساس این فورم، با آمدن تغییرات جدید در طرزالعمل ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی، اصل مکافات و مجازات در ادارات خدمات ملکی منطقی و مبتنی‌بر عمل‌کرد گردد، همچنان نیازهای آموزشی و انکشاف قابلیت‌های کارکنان خدمات ملکی، واقع‌بینانه‌تر و سازنده‌تر تشخیص می‌گردد و ماموران خدمات ملکی وادار می‌شوند؛ تا با شاخص‌های واضح و فعالیت‌های اساسی، فراتر از لایحه وظایف‌شان کار کنند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط