اعضای نهاد اجتماعی اتحاد جوانان کارکرد و فعالیت آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را تقدیر نموده و ایشان را در ماموریت انتخاباتی اش موفق دانست.

آقای نصیب الله احساس رئیس و اعضای این نهاد، طی صحبت‌های شان انتخابات ریاست جمهوری را پیچیده و پر چالش توام با فشار دانسته؛ اما ماموریت آقای ننگ را موفقانه خوانده و از اجراات وی تقدیر نمودند.

آقای ننگ، نهاد های مدنی را بخش مهمی از جامعه خوانده، از مسوولیت پذیری جوانان در انتخابات گذشته و از نظارت تمام پروسه انتخابات، همراه با کمیسیون سپاس‌گزاری نمود.

آقای ننگ این تقدیر را برای همه کمیسیون دانسته، افزود، که در پروسه انتخاباتی گذشته، کمیسیون و بلخصوص همه کارمندان ریاست دارالانشاء بیشترین زحماتی را متقبل شده اند.

همچنان آقای ننگ در مورد تعدیل قانون انتخابات، انتخابات‌های ولسی جرگه ولایت غزنی، شورای ولایتی و ولسوالی‌ها صحبت نموده و از آمادگی‌ها برای برگزاری این انتخابات ها اطمینان داد. از نهاد های مدنی خواست، که نظریات و پیشنهادات شان جهت درج در طرح قانون تعدیل انتخابات را باید با کمیسیون شریک نمایند.

از سوی هم آقای ننگ به موضوع استخدام جوانان شایسته اشاره نمود، گفت که همه بست های کمیسیون در سال 1400 خورشیدی پُر خواهند شد.

در این این مراسم آقای محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی و آقای علی شاه مصباح معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشای کمیسیون نیز حضور داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط