برنامۀ آموزشی پنج روزه تحت عنوان "مدیریت پروژه" برای تعدادی از آمرین و مدیران عمومی دفتر مرکزی این نهاد موفقانه به پایان رسید.

در این مراسم محترم سید عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات از برگزار کنندگان و اشتراک کنندگان برنامه سپاسگزاری نموده، تدویر همچو برنامه هارا برای کارمندان دفتر مرکزی و ولایتی ضرورت مبرم دانست.

مطابق معلومات مسئولین ریاست آموزش های انتخاباتی این سومین برنامه آموزشی است که در حال تکمیل شدن میباشد و قرار است مطابق به نیاز سنجی؛ بیشتر از ده برنامه دیگر در هماهنگی با مقامات رهبری و دارالانشای کمیسیون و پروگرام حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد UNESP در آینده برگزار شود.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط