اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت نظر محترم سید عصمت الله مل معاون این نهاد، به ادامه مجالس قبلی نشستی را پیرامون تعدیل قانون انتخابات برگزار کردند.

در این نشست نتایج کار کمیته موظف، نظریات کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی و وزارت محترم عدلیه پیرامون تعدیلات پیشنهاد شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در نتیجه به ریاست محترم حقوق کمیسیون وظیفه سپرده شد تا مسوده قانون مذکور را با نظرداشت پیشنهادات و نظریات مطروحه ترتیب و به مجلس کمیسیون آن را پیشکش نماید.

قابل ذکر است، موضوع تعدیل قانون قبلاً طی جلسات متعدد با بخش های ذیربط شریک گردیده و کمیته یی توظیف شده بود تا طرح مسوده تعدیل را با در نظرداشت نظریات بخش های ذیربط ترتیب و به مجلس رهبری کمیسیون تقدیم نمایند.

این نشست با حضور داشت، سید عصمت الله مل معاون، خانم رحیمه ظریفه منشی، محمد حنیف دانشیار و مسافر قوقندی اعضای کمیسیون، معاون عملیاتی دارالانشاء و برخی از روسای ذیربط دارالانشای کمیسیون به تاریخ ۱۵ جدی ۱۳۹۹ در دفتر مرکزی این نهاد برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط