ریاست های امور انتخابات ولایات پکتیا، خوست، کاپیسا و تخار نشست‌های آگاهی‌دهی و هماهنگی شان را با جوانب ذیربط انتخابات در این ولایات بررگزار کردند.

بر اساس گزارشات واصله، ریاست های امور انتخابات ولایات خوست هشتمین، پکتیا هفتمین، کاپیسا چهارمین و تخار نشست خویش را با زنان و جوانان نخبه و فعال برگزار نمودند.(یوناما)

دراین نشست‌ها پیرامون؛ جایگاه کمیسیون، اهمیت آگاهی دهی، برگذاری انتخابات شورا های ولایتی، شاروالی ها در سال آینده، نقش زنان و جوانان در پروسه انتخابات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط