انتخابات به عنوان یکی از اساسی ترین پایه های دموکراسی تنها راه مسالمت آمیز قدرت و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان می باشد.

کمیسیون مستقل انتخابات با امکانات و منابع دست داشته برای نهادینه سازی فرهنگ انتخابات و مردم سالاری و برای برگزاری انتخابات شفاف و معیاری همواره تلاش نموده است و همچنان متعهد به برگزاری انتخابات سالم، شفاف و عادلانه می¬باشد. اما؛ کمبود منابع و امکانات باعث گردیده تا انتخابات به عنوان یک پروسه ملی مردم محور به یک سلسله چالش¬ها و نارسایی ها مواجه گردد، که خوشبختانه با سعی و تلاش رهبری و مدیران کمیسیون مستقل انتخابات وضعیت به شکل موثر در جهت تأمین اهداف این روند رو به بهبود است.

جامعه جهانی از طریق دفتر معاونیت ملل متحد در افغانستان به عنوان یکی از جوانب ذیدخل در امور انتخابات، از آغاز تا اکنون کمیسیون مستقل انتخابات را برای برگزاری انتخابات های موفقانه حمایت مالی و تخنیکی نموده است. جا دارد از همه¬ی کشورهای کمک کننده، از دفتر معاونیت ملل متحد در افغانستان از همکاران ما در UNDP و کارمندان UNSEP عمیقا تشکری و قدردانی نمایم.

کمیسیون مستقل انتخابات از این بعد نیز، به حمایت مالی و تخنیکی شرکای بین المللی نیازمند است، در عرصه تطبیق بهتر برنامه های آگاهی عامه، آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان، مسائل لوژستکی و موارد دیگری که قبلا با همکاران UNDP شریک ساخته شده است.

کمیسیون مستقل انتخابات، برای برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی، ولسی جرگه غزنی و تعدادی از شاروالی ها آمادگی های عملیاتی خویش را اتخاذ نموده است، طرح¬ها و پلان عملیاتی با رهبری دولت شریک ساخته شده است. ما امیداور هستیم که حکومت افغانستان زمینه برگزاری انتخابات های بعدی را فراهم ساخته و با حمایت جامعه جهانی و سایر جوانب ذیدخل بتوانیم انتخابات های آینده را موفقانه برگزار نمایم.

سند پروژه به عنوان مصداق تعهد جامعه جهانی در امر نهادینه سازی انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف در حکم مبنای تعهد و همکاری جامعه جهانی در کشور است. ضمن تشکری و امتنان از همکاری همه جانبه جامعه جهانی امیداوریم، این تعهد هرچه بیشتر موثر و مستمر بوده تا بتوانیم در جهت تأمین اهداف مشترک مان گام های استوارتر برداریم. امضای این سند با دفتر معاونیت ملل متحد در افغانستان و UNDP، کمیسیون مستقل انتخابات را قادر می¬سازد تا در راستای آگاهی دهی و نهادینه سازی فرهنگ انتخاباتی، بلند بردن ارتقای ظرفیت کارمندان کمیسیون و موضوعات تخنیکی بیشتر از پیش موفقانه عمل نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط