ریاست‌های امور انتخابات ولایات کاپیسا سومین و جوزجان پنجمین نشست‌های آگاهی‌دهی و هماهنگی خویش را با جوانب ذیربط انتخابات برگزار کردند.

این نشست‌ها که با حضور داشت، علمای کرام و امامان محترم مساجد برگزار شده بود در آن پیرامون نقش و جایگاه علما در پروسه انتخابات و جلب حمایت شان به منظور آگاهی دهی به اقشار مختلف جامعه بحث و تبادل نظر شد.

هدف از این نشست‌ها جلب همکاری نهاد های جامعه مدنی، احزاب سیاسی در زمینه اگاهی دهی و بلند بردن سطح آگاهی مردم از پروسه انتخابات و بلند بردن سطح مشارکت شهروندان در انتخابات های آینده بوده است.

در همین حال، ریاست امور انتخاباتی ولایت پکتیا از تویع پول مساعدت به یک تن زخمی روز انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ خبر می‌دهد. بر بنیاد گزارش، این پول با حضور داشت هیئت موظف به آنان توزیع شده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط