آقای سید عصمت الله مل معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات، با قاضی احمد راشد خالقیار مبارز رئیس سازمان اجتماعی معلولین باشهامت و رئیس کمیسیون اشخاص دارای معلولیت پارلمان جوانان و اعضای این سازمان در مقر کمیسیون دیدار کرد.

در این دیدار هردو طرف پیرامون حقوق بشری افراد دارای معلولیت، در انتخابات و استخدام آنها در ادارات دولتی بحث و تبادل نظر کرده و وعدۀ همکاری دوجانبه نمودند.

در اخیر از سوی این سازمان لوح تقدیر به پاس تطبیق قانون حقوق و امتیازات معلولین و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در این اداره، به آقای مل اهدا گردید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط